پیشرفته
محمد سلیمانیان مهندسی معدن
5
ایمان فاضلی معدندار سنگ ساختمانی
5
Verified
بهروز رحمتی شرکت ملی صنایع مس ایران
5
منا حکیم زاده فرآوری سنگ ساختمانی
5
Verified
محمد جعفری نژاد عکس معدن
5
صفا نعمتی حاجی بابا پترولوژی
5
Verified
علیرضا بهداد اخبار معدن
5
Verified
محمود بندرچی همایش و نمایشگاه معدن
5
سامانه چهره معدن ایران