... و آنچه برای شما از زمین خارج ساختیم

رضا جمال

زمین شناسیبردسكن، خراسان رضویامتیاز: 5
دنبال شوندگان: ۰ چهرهدنبال کنندگان: ۰ چهره
پیام دادن
صوت و تصویر
چهره سازی ها
برندسازی ها
کارآفرینی ها
معدنکاری ها